Swansea University
Σύγχρονη γλώσσα - Γαλλικά, Ισπανικά (PGCE δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) PGCE
Swansea University - Πανεπιστήμιο Swansea

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων CAH19

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : CAH19 στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £21500 £25500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £26000 £17000 - £25000 £19500 - £29500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε CAH19 (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £32600 £18167 £22182
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £29467 - £33333 £14369 - £21274 £16909 - £25591

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το ολοκληρωμένο και αυστηρό πρόγραμμα PGCE του Swansea University Schools Partnership θα σας προκαλέσει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Το πρόγραμμα PGCE Modern Foreign Languages - French/Spanish στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της φύσης των γλωσσών και της θέσης τους στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Θα ενθαρρυνθείτε να ερευνήσετε και να δοκιμάσετε τις δικές σας προσεγγίσεις στην παιδαγωγική των Γαλλικών/Ισπανικών για να βρείτε τις τεχνικές που λειτουργούν καλύτερα για εσάς και για τους μαθητές που διδάσκετε. Η Σχολική Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Swansea έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ερευνητικά τεκμηριωμένους και στοχαστικούς επαγγελματίες που μπορούν να επιδείξουν δημιουργικότητα και ευελιξία στη διδασκαλία τους, έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την απόλαυση του μαθήματος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις υποτροφίες, τα μεταπτυχιακά δάνεια και άλλες επιλογές χρηματοδότησης για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Swansea.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Modern Language - French, Spanish (Secondary PGCE) PGCE από Πανεπιστήμιο Swansea

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
12% Διοικητικά επαγγέλματα
9% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
9% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
6% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
6% Επαγγέλματα πωλήσεων
6% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
4% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
4% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
4% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

**EDPM30 Αναστοχαστική πρακτική βασισμένη στην έρευνα** Η αξιολόγηση για το EDPM30 θα επιτρέψει στους φοιτητές εκπαιδευτικούς να αποδείξουν ότι έχουν αναπτύξει υψηλού επιπέδου δεξιότητες κριτικής σκέψης που θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή και τη βιωματική μάθηση. ****Αξιολόγηση 1:** Κριτικός προβληματισμός σχετικά με τα σχέδια μαθήματος ** Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν 4 σχέδια μαθημάτων για συγκεκριμένο θέμα με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα θέμα που αφορά το σχολείο (π.χ. διαχείριση της συμπεριφοράς σε ένα μάθημα), μαζί με έναν κριτικό προβληματισμό 750 λέξεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Κάθε κριτικός προβληματισμός θα πρέπει να δείχνει ότι έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η βιβλιογραφία ενημερώνει το σχεδιασμό για συγκεκριμένα αποτελέσματα στο αντικείμενό τους και πώς το επιλεγμένο μάθημα εφαρμόζει τη θεωρία στην πράξη. Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα περιγράψουν (i) την ερευνητική βιβλιογραφία που δικαιολόγησε την επιλογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων και (ii) πώς το σχέδιο μαθήματος λαμβάνει υπόψη τα θεσμοθετημένα πλαίσια, (iii) άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας για τους μαθητές (π.χ. σχέδια καθισμάτων, υποστήριξη από άλλους ενήλικες). ****Αξιολόγηση 2:** Έκθεση ερευνητικού έργου κοντά στην πράξη ** Στην αξιολόγηση 2, οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσδιορίσουν ένα ερευνητικό ερώτημα που συνδέεται με ένα από τα θέματα που μελετήθηκαν σε επίπεδο σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα αναπτύξουν μια πρόταση και θα υλοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας, κοντά στην πράξη, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της δέσμευσης των μαθητών. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε γραπτή έκθεση που θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία, ανάλυση δεδομένων και συζήτηση των ευρημάτων. Η έκθεση θα εξετάζει κριτικά τις παρεμβάσεις και τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στο έργο. Η τελική έκθεση για το κλείσιμο της πρακτικής θα αποτελείται από 6.000 λέξεις. ****Αξιολόγηση 3:** Κριτικός προβληματισμός σχετικά με τη διαχείριση της τάξης ** Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα προσδιορίσουν έναν τομέα της διαχείρισης της τάξης που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν. Θα βιντεοσκοπήσουν τον εαυτό τους ενώ διδάσκουν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μαθημάτων, προκειμένου να παρατηρήσουν τη δική τους διδακτική πρακτική και να παρακολουθήσουν την πρόοδο σε σχέση με τον τομέα της διαχείρισης της τάξης που έχουν εντοπίσει. Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα ερευνήσουν τεχνικές διαχείρισης της τάξης και θα τις εφαρμόσουν στο περιβάλλον της τάξης. Η βιντεοσκόπηση θα υποστηρίζεται από έναν κριτικό προβληματισμό σχετικά με τις στρατηγικές που εφάρμοσαν. Η τελική έκθεση θα αποτελείται από 3000 λέξεις. **EDP300 Επαγγελματική πρακτική** Η αξιολόγηση για το EDP300 θα επιτρέψει στους φοιτητές εκπαιδευτικούς να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά πρότυπα για τη διδασκαλία και την ηγεσία και μπορούν να προταθούν για την απονομή του τίτλου QTS που απονέμεται από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Εργατικού Δυναμικού. Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για καθένα από τα 32 περιγραφικά επίπεδα QTS που ορίζονται στα Επαγγελματικά Πρότυπα για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους πρακτικής, οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα έχουν μια σειρά εμπειριών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι θα έχουν περισσότερες από μία ευκαιρίες να συγκεντρώσουν στοιχεία για κάθε ένα από τα Επαγγελματικά Πρότυπα για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία στην Ουαλία. Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα χρησιμοποιούν το Διαβατήριο Επαγγελματικής Μάθησης (PLP) του EWC για να καταγράφουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη των Επαγγελματικών Προτύπων. Θα μπορούν να ανεβάζουν αποδεικτικά στοιχεία μέσω της αγγλικής ή της ουαλικής γλώσσας σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και βίντεο (με τις κατάλληλες άδειες), εκτός από τις πιο παραδοσιακές γραπτές υποβολές (π.χ. σχέδια μαθήματος, σχέδια εργασίας, διδακτικοί και μαθησιακοί πόροι, ημερολόγια προβληματισμού, ερευνητικές εκθέσεις). Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να γράψουν 5 σύντομες εκθέσεις προβληματισμού (400 λέξεων η καθεμία), οι οποίες συνδέονται με τους 5 τίτλους των ενοτήτων του Επαγγελματικού Προτύπου, δηλαδή: και ένα μεγαλύτερο αναστοχαστικό δοκίμιο 1000 λέξεων, το οποίο συζητά τη σχέση των 5 τομέων με τις αξίες και τις διαθέσεις που προσδιορίζονται στα Επαγγελματικά Πρότυπα για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Ουαλικές Σπουδές

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 6.5
  • All Degrees

Η κυβέρνηση της Ουαλίας προσφέρει τα ακόλουθα κίνητρα στους επιλέξιμους φοιτητές: *Τα κίνητρα της Ουαλικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμα σε επιλέξιμους φοιτητές που σπουδάζουν PGCE Modern Language - Frecnh, Spanish. Το ποσό του κινήτρου βασίζεται στην ταξινόμηση του πτυχίου σας και/ή στο μεταπτυχιακό, διδακτορικό. *Το πρόγραμμα κινήτρων Iaith Athrawon Yfory της Ουαλικής Κυβέρνησης είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμους φοιτητές που σπουδάζουν μέσω της ουαλικής γλώσσας. *Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/student-loans-and-grants/post-graduate-certificate-in-education-pgce/

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςModern Language - French, Spanish (Secondary PGCE), PGCE, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι για το PGCE Secondary απαιτείται να έχουν επιτύχει τα ακόλουθα πριν από την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα: **- Πτυχίο με βαθμό άριστα τουλάχιστον 2:**2 σε σχετικό αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο με τουλάχιστον 50% σχετικό περιεχόμενο, - Βαθμός Β GCSE στην Αγγλική Γλώσσα ή Λογοτεχνία/Ουαλικά (οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα με ουαλική γλώσσα θα πρέπει να έχουν GCSE στα Ουαλικά), **- Βαθμός Β GCSE στα Μαθηματικά ** Ο βαθμός Β του GCSE στην Αγγλική Γλώσσα ή Λογοτεχνία/Ουαλικά και τα Μαθηματικά είναι μια απαίτηση που έχει τεθεί από την Ουαλική Κυβέρνηση. Ωστόσο, καλωσορίζουμε τις αιτήσεις όσων έχουν βαθμό GCSE C στην Αγγλική Γλώσσα ή Λογοτεχνία/Ουαλικά και/ή Μαθηματικά. Οι υποψήφιοι με βαθμό C στο GCSE στην Αγγλική Γλώσσα ή Λογοτεχνία/Ουαλικά ή Μαθηματικά που πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια εισόδου μπορούν να γίνουν δεκτοί εάν ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα τεστ ισοδυναμίας. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης του COVID-19, δεν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων ισοδυναμίας. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν τη δοκιμασία ισοδυναμίας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους PGCE, όπου θα τους δοθούν έως και 3 προσπάθειες. Σε περίπτωση που η κατάσταση αλλάξει, θα επανεκκινήσουμε το πρόγραμμα των φροντιστηρίων και των εξετάσεων πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις ισοδυναμίας προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού (QTS). Όλες οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν εικονικά (με τη χρήση του Microsoft Teams) με έναν ειδικό στο αντικείμενο του PGCE μέσω της αγγλικής ή της ουαλικής γλώσσας, ανάλογα με την επιθυμία. Η μορφή θα αποτελείται από μια σύντομη συνέντευξη και μια επαγγελματική συζήτηση. Όλοι οι φοιτητές του PGCE θα ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ψηφιακής επάρκειας κατά την εγγραφή τους και η εκπαίδευση ψηφιακής επάρκειας θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών του PGCE. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων υγείας στην εκπαίδευση (Ουαλία), επιβεβαιώνοντας την υγεία και τη φυσική τους ικανότητα να διδάσκουν. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε ενισχυμένο έλεγχο DBS. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν αποκλειστεί από τη διδασκαλία ή την εργασία με παιδιά ούτε να είναι εγγεγραμμένοι στο DBS ως ακατάλληλοι για εργασία με παιδιά ή νέους.

έξοδα

Δίδακτρα Σύγχρονη γλώσσα - Γαλλικά, Ισπανικά (PGCE δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) PGCE

Αγγλία £9000 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9000 έτος 1
Σκωτία £9000 έτος 1
Ουαλία £9000 έτος 1
EU £17500 έτος 1
Διεθνή £17500 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, ανατρέξτε στη σελίδα του κάθε μαθήματος στον ιστότοπό μας. Η πλήρης γκάμα των προγραμμάτων μας παρατίθεται εδώ: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/tuition-fees/

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Swansea στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Κατατάξεις του πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Swansea σε σχετικές θεματικές κατατάξεις.

Παιδαγωγικά

  • #14 
  Παιδαγωγικά
  CUG The Complete University Guide - Ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2023]
  • #3 
  • #37 
  Παιδαγωγικά
  The Guardian Πίνακες Κατάταξης Πανεπιστημίων βάσει Γνωστικού Αντικειμένου
  [Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
  • #1 
  • #126 
  Παιδαγωγικά
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #2 
  • #299 
  Παιδαγωγικά
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #2 
  • #401 
  Παιδαγωγικά
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]

Προβολή του συνόλου των 27 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Swansea

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Swansea

Το Πανεπιστήμιο Swansea ιδρύθηκε το 1920 και βρίσκεται στη μεγάλη πόλη Swansea της Ουαλίας. Υπάρχουν δύο πανεπιστημιουπόλεις, η Singleton Park Campus, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε ζωντανό πάρκο και βοτανικούς κήπους, με θέα την παραλία του Swansea Bay. Το Bay Campus από την άλλη πλευρά βρίσκεται στην παραλία στην ανατολική πλευρά του Swansea. Εκτός από την ακαδημαϊκή πλευρά της ζωής εδώ, οι φοιτητές επωφελούνται επίσης από τα πολυάριθμα μουσικά φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Swansea κάθε χρόνο, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες για να βγείτε και να διασκεδάσετε στον ελεύθερο χρόνο σας.

Λίστα με 442 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Swansea - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

 • Studying at Swansea University
 • What is it like studying at Swansea University?
 • Swansea University: Rachel Huggins on her first-class degree in Mental Health Nursing
 • Why students choose Swansea University
 • My Swansea University Journey to Final Year // Wayne
 • Sport at Swansea University #SportSwansea

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Singleton Park Campus
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ισπανικά (PGDE - Μόνο για πτυχιούχους) PGDE Πανεπιστήμιο του Aberdeen
(University of Aberdeen)
- - - £21900 £20800 - Αμπερντίν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μανδαρινικά και ισπανικά (μόνο για απόφοιτους PGDE) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ισπανικά και μανδαρινικά - Γαελικό μέσο (μόνο για απόφοιτους PGDE) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σύγχρονες Γλώσσες - Γαλλικά με Ισπανικά (PGCE δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) PGCE Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γερμανικά και ισπανικά (μόνο για απόφοιτους PGDE) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιταλικά και ισπανικά (μόνο για απόφοιτους PGDE) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ισπανικά και γαλλικά (PGDE - μόνο για πτυχιούχους) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σύγχρονη γλώσσα - Γαλλικά, Ισπανικά (PGCE δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) PGCE Πανεπιστήμιο Swansea
(Swansea University)
- - - £17500 - Σουόνσι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ισπανικά και ιταλικά (μόνο για απόφοιτους PGDE) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ισπανικά και Γαλλικά - Γαελικά μέσα (PGDE - μόνο για πτυχιούχους) PGDE Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £18050 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης