Swansea University
Χημεία (PGCE Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) PGCE
Swansea University - Πανεπιστήμιο Swansea

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων CAH19

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : CAH19 στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £21500 £25500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £26000 £17000 - £25000 £19500 - £29500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε CAH19 (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £32600 £18167 £22182
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £29467 - £33333 £14369 - £21274 £16909 - £25591

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το ολοκληρωμένο και αυστηρό πρόγραμμα PGCE του Swansea University Schools Partnership θα σας προκαλέσει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Το πρόγραμμα PGCE Chemistry στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της φύσης της Χημείας και της θέσης της στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Θα ενθαρρυνθείτε να ερευνήσετε και να δοκιμάσετε τις δικές σας προσεγγίσεις στην παιδαγωγική της Χημείας για να βρείτε τις τεχνικές που λειτουργούν καλύτερα για εσάς και για τους μαθητές που διδάσκετε. Οι φοιτητές θα διδάσκονται στις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις μας στις πανεπιστημιουπόλεις μας. Η Σχολική Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Swansea έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει ερευνητικά τεκμηριωμένους στοχαστικούς επαγγελματίες που μπορούν να επιδείξουν δημιουργικότητα και ευελιξία στη διδασκαλία τους, έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη Χημεία σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την απόλαυση του αντικειμένου.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Chemistry (Secondary PGCE) PGCE από Πανεπιστήμιο Swansea

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
12% Διοικητικά επαγγέλματα
9% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
9% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
6% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
6% Επαγγέλματα πωλήσεων
6% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
4% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
4% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
4% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

**EDPM30 Αναστοχαστική πρακτική βασισμένη στην έρευνα ** Η αξιολόγηση για το EDPM30 θα επιτρέψει στους φοιτητές εκπαιδευτικούς να αποδείξουν ότι έχουν αναπτύξει υψηλού επιπέδου δεξιότητες κριτικής σκέψης που θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή και τη βιωματική μάθηση. ****Αξιολόγηση 1:** Κριτικός προβληματισμός σχετικά με τον σχεδιασμό του μαθήματος** Οι μαθητές-καθηγητές θα σχεδιάζουν το μάθημα με σαφή, κριτική εστίαση στις αποφάσεις σχεδιασμού που έχουν λάβει. Αυτή η εστίαση θα περιλαμβάνει κριτική ενασχόληση με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική βιβλιογραφία. Το μάθημα θα διδαχθεί και, έχοντας εμπλακεί σε επαγγελματικό διάλογο με τον μέντορά τους, οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα αναστοχαστούν κριτικά πάνω στο μάθημα και θα προτείνουν τυχόν αλλαγές που θα έκαναν στο σχέδιο. Αυτός ο κριτικός αναστοχασμός θα πρέπει να καταδείξει ότι έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η βιβλιογραφία ενημερώνει το σχεδιασμό για συγκεκριμένα αποτελέσματα στο αντικείμενό τους και πώς το επιλεγμένο μάθημα εφαρμόζει τη θεωρία στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα περιγράψουν (i) την ερευνητική βιβλιογραφία που δικαιολόγησε την επιλογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων και (ii) πώς το σχέδιο μαθήματος λαμβάνει υπόψη τα θεσμοθετημένα πλαίσια, (iii) άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας για τους μαθητές (π.χ. σχέδια καθισμάτων, υποστήριξη από άλλους ενήλικες). Η τελική εργασία θα είναι μια υποβολή 3.000 λέξεων, με συνημμένο σχέδιο μαθήματος. ****Αξιολόγηση 2:** Κριτικός προβληματισμός σχετικά με τη διαχείριση της τάξης** Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα προσδιορίσουν έναν τομέα της διαχείρισης της τάξης που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν. Μπορεί να αξιοποιήσουν τον επαγγελματικό διάλογο με τους μέντορες και τους εκπαιδευτικούς της τάξης τους, βιντεοσκοπήσεις της πρακτικής τους, προσωπικές σκέψεις κ.λπ. για να τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν τον τομέα στον οποίο θα εστιάσουν. Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα γράψουν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για το επιλεγμένο στοιχείο και θα αποφασίσουν ένα σχέδιο δράσης με βάση την ανάγνωσή τους. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο στο περιβάλλον της τάξης και θα παράσχουν έναν κριτικό αναστοχασμό των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν. Η τελική έκθεση θα είναι μια υποβολή 3000 λέξεων. ****Αξιολόγηση 3:** Έκθεση ερευνητικού έργου κοντά στην πράξη** Στην αξιολόγηση 3, οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσδιορίσουν ένα ερευνητικό ερώτημα. Οι εκπαιδευτικοί φοιτητές θα αναπτύξουν μια πρόταση και θα υλοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας, κοντά στην πράξη, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της δέσμευσης των μαθητών. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν ως γραπτή έκθεση που θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία, ανάλυση δεδομένων και συζήτηση των ευρημάτων. Η έκθεση θα εξετάζει κριτικά τις παρεμβάσεις και τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στο έργο. Η τελική έκθεση για το κλείσιμο της πρακτικής θα αποτελείται από 6.000 λέξεις. **EDP300 Επαγγελματική πρακτική ** Η αξιολόγηση για το EDP300 θα επιτρέψει στους φοιτητές εκπαιδευτικούς να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά πρότυπα για τη διδασκαλία και την ηγεσία και μπορούν να προταθούν για την απονομή του τίτλου QTS που απονέμεται από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Εργατικού Δυναμικού. Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για καθένα από τα 32 περιγραφικά επίπεδα QTS που ορίζονται στα Επαγγελματικά Πρότυπα για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους πρακτικής, οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα έχουν μια σειρά εμπειριών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι θα έχουν περισσότερες από μία ευκαιρίες να συγκεντρώσουν στοιχεία για κάθε ένα από τα Επαγγελματικά Πρότυπα για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία στην Ουαλία. Οι φοιτητές εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούν το Διαβατήριο Επαγγελματικής Μάθησης του EWC (PLP) για να καταγράφουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των Επαγγελματικών Προτύπων. Θα μπορούν να ανεβάζουν αποδεικτικά στοιχεία μέσω της αγγλικής ή της ουαλικής γλώσσας σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και βίντεο (με τις κατάλληλες άδειες), εκτός από τις πιο παραδοσιακές γραπτές υποβολές (π.χ. σχέδια μαθήματος, σχέδια εργασίας, διδακτικοί και μαθησιακοί πόροι, ημερολόγια αναστοχασμού, ερευνητικές εκθέσεις).

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Ουαλικές Σπουδές

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 6.5
  • All Degrees

Η κυβέρνηση της Ουαλίας προσφέρει τα ακόλουθα κίνητρα στους επιλέξιμους φοιτητές: *Τα κίνητρα της Ουαλικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμα σε επιλέξιμους φοιτητές που σπουδάζουν PGCE Χημεία. Το ποσό του κινήτρου βασίζεται στην ταξινόμηση του πτυχίου σας και/ή στα μεταπτυχιακά, διδακτορικά. *Το πρόγραμμα κινήτρων Iaith Athrawon Yfory της Ουαλικής Κυβέρνησης είναι διαθέσιμο σε επιλέξιμους φοιτητές που σπουδάζουν μέσω της ουαλικής γλώσσας. *Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/student-loans-and-grants/post-graduate-certificate-in-education-pgce/

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςChemistry (Secondary PGCE), PGCE, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Swansea στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Κατατάξεις του πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο Swansea σε σχετικές θεματικές κατατάξεις.

Παιδαγωγικά

  • #14 
  Παιδαγωγικά
  CUG The Complete University Guide - Ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2023]
  • #3 
  • #37 
  Παιδαγωγικά
  The Guardian Πίνακες Κατάταξης Πανεπιστημίων βάσει Γνωστικού Αντικειμένου
  [Δημοσίευση 09 Σεπτεμβρίου, 2023]
  • #1 
  • #126 
  Παιδαγωγικά
  THE Παγκόσμιες Κατατάξεις Πανεπιστημίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
  [Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2022]
  • #2 
  • #299 
  Παιδαγωγικά
  URAP Κατάταξη Πανεπιστημίου βάσει Ακαδημαϊκής Απόδοσης - ανά Τομέα
  [Δημοσίευση 22 Ιουλίου, 2023]
  • #2 
  • #401 
  Παιδαγωγικά
  GRAS Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Θεμάτων - ShanghaiRanking
  [Δημοσίευση 19 Ιουλίου, 2022]

Προβολή του συνόλου των 27 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Swansea

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Swansea

Το Πανεπιστήμιο Swansea ιδρύθηκε το 1920 και βρίσκεται στη μεγάλη πόλη Swansea της Ουαλίας. Υπάρχουν δύο πανεπιστημιουπόλεις, η Singleton Park Campus, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε ζωντανό πάρκο και βοτανικούς κήπους, με θέα την παραλία του Swansea Bay. Το Bay Campus από την άλλη πλευρά βρίσκεται στην παραλία στην ανατολική πλευρά του Swansea. Εκτός από την ακαδημαϊκή πλευρά της ζωής εδώ, οι φοιτητές επωφελούνται επίσης από τα πολυάριθμα μουσικά φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Swansea κάθε χρόνο, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες για να βγείτε και να διασκεδάσετε στον ελεύθερο χρόνο σας.

Λίστα με 442 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Swansea - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

 • Studying at Swansea University
 • What is it like studying at Swansea University?
 • Swansea University: Rachel Huggins on her first-class degree in Mental Health Nursing
 • Why students choose Swansea University
 • My Swansea University Journey to Final Year // Wayne
 • Sport at Swansea University #SportSwansea

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Singleton Park Campus
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
PGDE Secondary Teaching (English Medium) Business Education PGDE Πανεπιστήμιο των Highlands and Islands
(University of the Highlands and Islands)
- 0% 25% £13980 £14988 122 Ινβερνές Oncampus πλήρους απασχόλησης
PGCE Secondary Design & Technology PGCE Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan
(Cardiff Metropolitan University)
- 10% 15% £13000 £14000 114 Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία (PGCE Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) PGCE Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £15375 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσική (μόνο για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης PGCE) PGCE Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χημεία με ισορροπημένη επιστήμη (PGCE δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) PGCE Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £14280 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
PGCE Secondary Drama PGCE Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £13000 £14000 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σύγχρονες Ξένες Γλώσσες (Δευτεροβάθμια PGCE - μόνο για πτυχιούχους) PGCE Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £13000 £14000 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
PGCE Δευτεροβάθμια Φυσική Αγωγή PGCE Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £13000 £14000 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ουαλικά (PGCE Secondary) PGCE Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £14280 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δράμα (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση PGCE - μόνο για πτυχιούχους) PGCE Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης